OBSŁUGA PRAWNA

•   obsługa prawna procedur związanych ze skargami na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz na studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin

(przygotowanie odpowiedzi na pisma wojewody, przygotowanie odpowiedzi na skargi do sądów administracyjnych, przygotowanie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody i skarg kasacyjnych na orzeczenia sądów administracyjnych),

 

•   obsługa prawna procedur związanych z decyzjami o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzjami w sprawie renty planistycznej oraz opłaty adiacenckiej

(przygotowywanie pism do Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, sądów administracyjnych, sporządzanie operatów szacunkowych),

 

DORADZTWO

•   wsparcie merytoryczne w zakresie interpretacji zapisów planów miejscowych, skarg na mpzp, roszczeń z tytułu uchwalenia mpzp,

•   konsultacje w sprawie nabycia i sprzedaży nieruchomości oraz pośrednictwo w zakresie obrotu nieruchomościami i obrotu projektami inwestycyjnymi,

•   doradztwo inwestycyjne, wybór optymalnych dróg w zakresie procedur zmierzających do realizacji przedsięwzięcia,

•   kompleksowe usługi w zakresie uzyskania decyzji o warunkach zabudowy (celu publicznego) i decyzji środowiskowej.

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.