Firma „GIS-PLAN”, świadczy usługi z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, obejmujące:

• projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
• studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
• decyzje o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z pomocą formalno – prawną,
• koncepcje zagospodarowania terenu,
• analizy zmian zagospodarowania przestrzennego,
• prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

a także opracowania z zakresu ochrony środowiska, w postaci:
• opracowań ekofizjograficznych,
• prognoz oddziaływania na środowisko.

Firma „GIS-PLAN” zajmuje się także promocją gminy oraz doradztwem inwestycyjnym w zakresie planowania rozwoju gminy, które polega m.in. na:

• analizie terenów gminy,
• badaniu potencjału gminy,
• określeniu kierunku rozwoju gminy.

Ponadto, duże doświadczenie posiadamy w sporządzaniu opracowań pod lokalizację elektrowni wiatrowych.

Firma współpracuje z wieloma specjalistami m.in. w zakresie:

Nasza specjalność to również obsługa prawna procedur związanych ze skargami na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz na studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, w tym przygotowanie odpowiedzi na:

  • pisma wojewody,
  • skargi do sądów administracyjnych,
  • rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody,

oraz

  • przygotowanie skarg kasacyjnych na orzeczenia sądów administracyjnych.

Firma stawia na wysoką jakość opracowań planistycznych oraz maksymalne ograniczanie czasu potrzebnego do rozpoczęcia planowanych inwestycji.
Konkurencyjne ceny oraz jakość wykonania projektów lokuje „GIS-PLAN” na wysokiej pozycji wśród innych firm.